nikt73, myśli

29 tekstów (myśli) – auto­rem jest nikt73.

Będę tak długo aż zo­baczę w Twoich źre­ni­cach szczęście, będę jeśli sa­ma nie odej­dziesz. Będę każdej no­cy i ciężkiego po­ran­ka. Będę jeżeli tyl­ko po­wiesz "chodź tu". Będę i nig­dy już nie za­wie­dzę. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 kwietnia 2018, 21:27

Na­wet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym na­ryso­wać Twoją twarz... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2017, 23:09

Miłość niena­wiść po­między ni­mi tyl­ko zdrada... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 marca 2016, 00:45

Jeżeli praw­da jest siłą,to ile siły trze­ba mieć aby znieść naj­gor­szą prawdę? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2015, 23:28

Mam w ser­cu ty­le komór ile przed­sionków ale nie pot­ra­fię zna­leźć miej­sca dla tej jedynej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 października 2015, 21:10

Uczu­cie sa­mot­ności może wep­chnąć nas w nieod­po­wied­nie ramiona... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 kwietnia 2015, 23:13

Praw­da pot­rze­buje cza­su, by zwe­ryfi­kować i wyk­luczyć ile w nas jest kłamstwa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 marca 2015, 14:09

Gdy­bym zat­rzy­mał czas w tej jed­nej trwającej wie­cznie se­kun­dzie szczęścia by­li byśmy nieśmiertelni...
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 marca 2015, 22:48

Nie chcę Cie na wyłączność, jak rzecz ma­terialną bo zaw­sze będę czuł podświado­mie, że kiedyś Cię stracę. Chcę czuć, że jes­teś blis­ko wte­dy będę miał pew­ność, że już zaw­sze zos­ta­niesz we mnie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 marca 2015, 21:06

Ma­leństwo. Kiedy mówisz jak Ci źle jak bar­dzo cza­sem cier­pisz, wte­dy cier­pię ra­zem z Tobą I pa­miętaj, że zaw­sze możesz na mnie liczyć w tych złych i dob­rych chwi­lach, ale prze­de wszys­tkim w złych. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 marca 2015, 13:48

nikt73

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nikt73

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 stycznia 2019, 15:14Isabelle sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

15 maja 2018, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

28 kwietnia 2018, 10:28yestem sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

28 kwietnia 2018, 09:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

26 kwietnia 2018, 21:27nikt73 do­dał no­wy tek­st Będę tak długo aż [...]

28 lutego 2018, 22:36nikt73 sko­men­to­wał tek­st Chce zaw­sze pa­miętać jak [...]

24 września 2017, 13:49Isabelle sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

11 września 2017, 17:07nikt73 sko­men­to­wał tek­st Wolność, to był naj­lep­szy [...]

14 kwietnia 2017, 23:15nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

14 kwietnia 2017, 23:13nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]