nikt73, teksty z września 2014 roku

11 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest nikt73.

Gdy zgasły światła, spoj­rzałem w niebo... Właśnie spadała
gwiaz­da, a ja po­myślałem życze­nie. Od­gadniesz, ja­kie? Nie mów, bo
się nie spełni 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 września 2014, 08:37

Lu­bię jak pachniesz, chciałbym złapać trochę two­jego za­pachu do bu­teleczki i ot­wierać ją gdy jes­tem tu i czuć że jes­teś blis­ko mnie. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 29 września 2014, 00:12

Jes­tem zmęczo­ny. Dob­ra­noc! Przep­raszam to przez Ciebie. Cały dzień biegałaś w moich myślach 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 września 2014, 00:11

Mówić Kocham Cię to zbyt mało ny wy­razić to co wewnątrz się roz­gry­wa co spra­wia że za­pomi­na się o wszys­tkim Ty jes­teś wszys­tkim i nic nie zmąci uczuć! Dob­ra­noc ma wyjątko­wa! ♡ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 września 2014, 00:10

Do nasze­go łózka przyp­ro­wadzę tyl­ko siebie - ani mniej, ani więcej. Poz­wolę by nasza miłość roz­kwi­tała pop­rzez seks, sięgniemy po naj­cenniej­szy klej­not - zaufa­nie, które przet­rwa wszys­tko in­ne. Niech nasze ob­co­wanie będzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 września 2014, 01:19

Słowa na kar­tce pa­pieru. Odkładam długo­pis. Kładę głowę na bla­cie biur­ka. Za­mykam oczy i szep­tem wypowiadam
Co nie zmienia fak­tu, że kocham Cię do szaleństwa!!! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 września 2014, 13:11

Py­tałaś mnie kiedyś dlacze­go Cię kocham? Bo nie ma Ta­kiej dru­giej jak Ty. Bo ak­ceptu­jesz mnie ta­kim ja­kim jes­tem. Bo jes­teś in­na niż wszys­cy wyjątko­wa. Bo Kochasz mnie mi­mo wszys­tko. Bo poświęcasz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 września 2014, 12:51

Słowa wierzę Ci mają głębo­ki sens. Bo wierzę ci to już połowa ufam Ci. A zaufa­nie to naj­piękniej­szy pre­zent ja­ki można otrzymać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 września 2014, 21:19

Ile bym od­dał, by te­raz opuszki mych palców mogły Cię te­raz dot­knąć. Wszędzie tam gdzie byś tyl­ko chciała. Mo­je ciepłe pa­luszki zaczy­nają Cię zwie­dzać, kładziesz się na brzuszku, a ja de­likat­nie gryzę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 września 2014, 12:06

kiedyś wszys­tko będzie piękne, na­wet świat na­bie­rze barw a ludzie będą dla siebie życzli­wi, nie będzie wro­gich spoj­rzeń ani niena­wis­tnych ges­tow, w pros­to­cie każdy zo­baczy piękno i świat znów będzie cu­dow­nym miej­scem, tak kiedyś będzie, kiedyś 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 września 2014, 21:21

nikt73

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nikt73

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 stycznia 2019, 15:14Isabelle sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

15 maja 2018, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

28 kwietnia 2018, 10:28yestem sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

28 kwietnia 2018, 09:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

26 kwietnia 2018, 21:27nikt73 do­dał no­wy tek­st Będę tak długo aż [...]

28 lutego 2018, 22:36nikt73 sko­men­to­wał tek­st Chce zaw­sze pa­miętać jak [...]

24 września 2017, 13:49Isabelle sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

11 września 2017, 17:07nikt73 sko­men­to­wał tek­st Wolność, to był naj­lep­szy [...]

14 kwietnia 2017, 23:15nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

14 kwietnia 2017, 23:13nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]