nikt73

34 teksty – auto­rem jest nikt73.

Na­wet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym na­ryso­wać Twoją twarz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2017, 23:09

Miłość niena­wiść po­między ni­mi tyl­ko zdrada... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 marca 2016, 00:45

Jeżeli praw­da jest siłą,to ile siły trze­ba mieć aby znieść naj­gor­szą prawdę? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2015, 23:28

Mam w ser­cu ty­le komór ile przed­sionków ale nie pot­ra­fię zna­leźć miej­sca dla tej jedynej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 października 2015, 21:10

Uczu­cie sa­mot­ności może wep­chnąć nas w nieod­po­wied­nie ramiona... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 kwietnia 2015, 23:13

Praw­da pot­rze­buje cza­su, by zwe­ryfi­kować i wyk­luczyć ile w nas jest kłamstwa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 marca 2015, 14:09

Gdy­bym zat­rzy­mał czas w tej jed­nej trwającej wie­cznie se­kun­dzie szczęścia by­li byśmy nieśmiertelni...
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2015, 22:48

Nie chcę Cie na wyłączność, jak rzecz ma­terialną bo zaw­sze będę czuł podświado­mie, że kiedyś Cię stracę. Chcę czuć, że jes­teś blis­ko wte­dy będę miał pew­ność, że już zaw­sze zos­ta­niesz we mnie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 marca 2015, 21:06

Ma­leństwo. Kiedy mówisz jak Ci źle jak bar­dzo cza­sem cier­pisz, wte­dy cier­pię ra­zem z Tobą I pa­miętaj, że zaw­sze możesz na mnie liczyć w tych złych i dob­rych chwi­lach, ale prze­de wszys­tkim w złych. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 marca 2015, 13:48

Wiesz jak jest? Z Tobą mogę zwa­riować bez Ciebie oszaleć! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lutego 2015, 01:30

nikt73

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nikt73

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 września 2017, 13:49Isabelle sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

11 września 2017, 17:07nikt73 sko­men­to­wał tek­st Wolność, to był naj­lep­szy [...]

14 kwietnia 2017, 23:15nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

14 kwietnia 2017, 23:13nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

14 kwietnia 2017, 22:59nikt73 sko­men­to­wał tek­st Zanuć mi w mym [...]

8 września 2016, 23:58nikt73 sko­men­to­wał tek­st Zróbienie kil­ku zdjeć te­raz, [...]

27 kwietnia 2016, 11:18nikt73 sko­men­to­wał tek­st Kobieta pot­rze­buje wol­ności. Wówczas [...]

6 kwietnia 2016, 23:38nikt73 sko­men­to­wał tek­st Ludzie od­chodzą, kiedy znaj­dują [...]

26 marca 2016, 10:01Isabelle sko­men­to­wał tek­st Miłość niena­wiść po­między ni­mi [...]

24 marca 2016, 22:52nikt73 sko­men­to­wał tek­st Miłość niena­wiść po­między ni­mi [...]